Viện Toán học tổ chức buổi đánh giá bảo vệ đề cương nghiên cứu cho các thí sinh tham dự kỳ tuyển nghiên cứu sinh đợt II/2014 của Viện Toán học như sau:

Chuyên ngành: Cơ sở toán học của tin học

1.Thí sinh: Đỗ Duy Hiếu

Hướng nghiên cứu: Một số bài toán tổ hợp trên trường và vành hữu hạn.

Thời gian: 14h00, thứ hai ngày 15/09/2014.

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

Chuyên ngành: Hình học tôpô

1. Thí sinh: Hoàng Phi Dũng

Hướng nghiên cứu: Hình học các đa thức và cực tiểu hoá hàm Polynomial Abscissa

Thời gian 14h00, thứ ba ngày 16/09/2014

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

1. Thí sinh: Hồng Ngọc Bình

Hướng nghiên cứu: Số bội trộn của iđêan đơn thức

2. Thí sinh: Nguyễn Thu Hằng

Hướng nghiên cứu: Dáng điệu tiệm cận của một số bất biến của luỹ thừa các iđêan cạnh

Thời gian: Bắt đầu từ 14h00, thứ tư ngày 17/09/2014

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

Chuyên ngành Toán ứng dụng

1. Thí sinh: Nguyễn Ngọc Chiến

Hướng nghiên cứu: Nguyên lý cực đại rời rạc và ứng dụng (Discrete Maximum principle and Applications)

Thời gian: 14h00, thứ tư ngày 17/09/2014

Địa điểm: Phòng 301A, Viện Toán học

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

1. Thí sinh: Kiều Hữu Dũng

Hướng nghiên cứu: Một số lớp toán tử tích phân kỳ dị trên các không gian hàm thực, p-adic

2. Thí sinh: Nguyễn Thị Hồng

Hướng nghiên cứu: Lý thuyết điều khiển các hệ động lực mô tả bởi phương trình vi phân

Thời gian: Bắt đầu từ 14h00, thứ 6 ngày 19/09/2014

Địa điểm: Phòng 201A, Viện Toán học.

LAST_UPDATED2