1. Học viên: Nguyễn Hữu Dũng

Tên luận văn: Bài toán Cauchy cho phương trình dạng tiến hóa

Thời gian: 9h00, thứ 5, ngày 22/10/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học

  1. Học viên: Nguyễn Hữu Dũng

Tên luận văn: Bài toán Cauchy cho phương trình dạng tiến hóa

Thời gian: 9h00, thứ 5, ngày 22/10/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học

2. Học viên: Nguyễn Thu Hiền

Tên luận văn: Hệ phương trình đối xứng tuyến tính cấp một

Thời gian: 10h00, thứ 5, ngày 22/10/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học

 3. Học viên: Hoàng Mạnh Hùng

Tên luận văn: Khung sóng nhỏ

Thời gian: 14h00, thứ 5, ngày 22/10/2015

Địa điểm: Phòng 301B, Viện Toán học

 4. Học viên: Tống Thị Hồng Ngọc

Tên luận văn: Một số lớp phương trình tích phân kỳ dị

Thời gian: 15h00, thứ 5, ngày 22/10/2015

Địa điểm: Phòng 301B, Viện Toán học

 5. Học viên: Nguyễn Thị Vân

Tên luận văn: Một số vấn đề về hàm đơn điệu toán tử

Thời gian: 14h00, thứ 5, ngày 22/10/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học

 6. Học viên: Nguyễn Thị Hoa

Tên luận văn: Bài toán ổn định Lyapunov hệ phương trình vi phân

Thời gian: 15h00, thứ 5, ngày 22/10/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học

 7. Phạm Thị Hương

Tên luận văn: Tính ổn định hữu hạn hệ phương trình vi phân suy biến có trễ

Thời gian: 16h00, thứ 5, ngày 22/10/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học

 8. Học viên: Vũ Thị Ngân

Tên luận văn: Sự liên tục của ánh xạ nghiệm không yếu của bất đẳng thức véc tơ Kỳ fan suy rộng

Thời gian:  14h00, thứ 6, ngày 23/10/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học

9. Học viên: Nguyễn Thị Trường

Tên luận văn: Tính chất ổn định trong một số lớp bài toán cân bằng đa trị

Thời gian: 15h00, thứ 6, ngày 23/10/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

 10. Học viên: Nguyễn Thị Thùy Dung

Tên luận văn: Đường trắc địa thẳng dọc theo dãy các tam giác trên bề mặt khối đa diện trong 3D

Thời gian: 9h00, thứ 6, ngày 23/10/2015

Phòng 301B, Viện Toán học.

 11. Học viên: Trần Thị Hương Trà

Tên luận văn: Mở rộng có tính ổn định hàm lồi

Thời gian: 10h00, thứ 6, ngày 23/10/2015

Địa điểm: Phòng 301B, Viện Toán học.

 12. Học viên: Trần Thị Tuyết Hảo

Tên luận văn: Phương pháp chiếu giải bài toán cân bằng giả đơn điệu

Thời gian: 14h00, thứ 3, ngày 27/10/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học

 13. Học viên: Nguyễn Thị Phương

Tên luận văn: Dưới vi phân hàm véc tơ lồi và ứng dụng

Thời gian: 15h00, thứ 3, ngày 27/10/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học

 14. Học viên Trần Thị Thu

Tên luận văn: Tính điều khiển được của hệ có ràng buộc trên điều khiển

Thời gian: 16h00, thứ 3, ngày 27/10/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

15. Nguyễn Thị Hiền

Tên luận văn: Diện Riemann và Định lý Abel về phương trình đa thức

Thời gian: 9h00, thứ 6, ngày 30/10/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

16. Nguyễn Thị Hòa

Tên luận văn: Dáng điệu tại vô hạn của một lớp đa thức nhiều biến

Thời gian: 10h00, thứ 6, ngày 30/10/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

17. Phạm Thị Hà

Tên luận văn: Mối liên hệ giữa bảng Young và các biểu diễn phức của nhóm đối xứng

Thời gian: 14h00, thứ 4, ngày 28/10/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

 18. Hà Thị Thu Trang

Tên luận văn: Tính đơn của Đại số đường đi Lea Vitt

Thời gian: 15h00, thứ 4, ngày 28/10/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

 19. Trần Thị Vân

Tên luận văn: Ứng dụng lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn và một số bài toán đếm

Thời gian: 16h00, thứ 4, ngày 28/10/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

 20. Phạm Thị Lan

Tên luận văn: Đối cực của tập lồi đa diện và áp dụng vào bài toán tối ưu véc tơ tuyến tính hai cấp

Thời gian: 14h00, thứ 4, ngày 28/10/2015

Địa điểm: Phòng 301B, Viện Toán học.

 21. Vũ Thị Hải Yến

Tên luận văn: Từ bất đẳng thức biến phân đến bài toán cân bằng

Thời gian: 15h00, thứ 4, ngày 28/10/2015

Địa điểm: Phòng 301B, Viện Toán học.

 22. Vũ Nam Phong

Tên luận văn: Định lý dạng Riemann-Roch cho đồ thị và cách tính hạng trên một số đồ thị đặc biệt

Thời gian: 14h30, thứ 5, ngày 29/10/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

 23. Lê Hữu Thiện

Tên luận văn: Nhóm đột biến (Critical Group) và đa thức Tutte

Thời gian: 15h30, thứ 5, ngày 29/10/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

 24. Kiều Cao Trung

Tên luận văn: Phân tích hoạt động bán hàng của siêu thị điện máy Tiền phong bằng phương pháp thống kê toán học

Thời gian: 14h00, thứ 6, ngày 30/10/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

25. Trần Thị Hằng

Tên luận văn: Về cận sai số của hàm nửa liên tục dưới

Thời gian: 14h00, thứ 3, ngày 3/11/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

 26. Vũ Thị Sáng

Tên luận văn: Weak Sharp Minima và ứng dụng trong một số bài toán tối ưu

Thời gian: 15h00, thứ 3, ngày 3/11/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

 27. Nguyễn Thị Mai

Tên luận văn: Định lý Frank-Wolfe trong quy hoạch toàn phương và một số mở rộng

Thời gian: 14h00, thứ 4, ngày 4/11/2015

Địa điểm: Phòng 301B, Viện Toán học.

 28. Trần Thị Thoa

Tên luận văn: Bài toán bù tuyến tính và một số bài toán mở rộng

Thời gian: 15h00, thứ 4, ngày 4/11/2015

Địa điểm: Phòng 301B, Viện Toán học.

 29. Phùng Thanh Hải

Tên luận văn: Nút Bi-a trong hình lập phương

Thời gian: 14h00, thứ 4, ngày 4/11/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

 30. Trần Thị Xuân

Tên luận văn: Các trường Ci, Ai và u-Bất biến

Thời gian: 15h00, thứ 4, ngày 4/11/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

 31. Nguyễn Thị Loan

Tên luận văn: Tính compact và tính liên thông của tập nghiệm trong bài toán tối ưu Pareto

Thời gian: 9h00, thứ 5, ngày 5/11/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

 32. Nguyễn Thu Hường

Tên luận văn: Tính compact và tính liên thông của tập nghiệm hữu hiệu yếu trong bài toán cân bằng véc tơ

Thời gian: 10h00, thứ 5, ngày 5/11/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.LAST_UPDATED2