Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

Tên đề tài luận án: Về đối đồng điều địa phương với giá cực đại và tính Catenary của vành Noether địa phương

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 05 01

Nghiên cứu sinh: Trần Nguyên An

Người hướng dẫn khoa học:

  • GS TSKH Nguyễn Tự Cường
  • PGS TS Lê Thị Thanh Nhàn

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Ngày bảo vệ: 11/11/2011

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2