Tên đề tài luận án: Đối đạo hàm của ánh xạ nón pháp tuyến và ứng dụng

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Quí

Người hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Đông Yên; TS Bùi Trọng Kiên

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: ngày 27 tháng 06 năm 2014

Nội dung đính kèm:

LAST_UPDATED2