Tên đề tài luận án:

Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm và ứng dụng trong lý thuyết điều khiển

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 62 46 01 02

Nghiên cứu sinh: Mai Viết Thuận

Người hướng dẫn khoa học:

  • GS TSKH Vũ Ngọc Phát

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: 23 tháng 01 năm 201

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2