Tên đề tài luận án:

Đối ngẫu liên hợp cho bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12

Nghiên cứu sinh: Trần Văn Thắng

Người hướng dẫn khoa học:

  • GS Hoàng Tụy
  • TS Phan Thiên Thạch

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: ngày 5 tháng 5  năm 2015

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2