CHUYÊN NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG
NHÓM I

1. Nguyễn Phương Thu

Tên đề tài: Một vài kết quả về cận sai số trong tối ưu véc tơ

Thời gian: 8h30, thứ 2, ngày 21 tháng 10 năm 2013

2. Tạ Minh Hạnh

Tên đề tài: Cực tiểu của hàm lồi - lõm với ràng buộc lồi

Thời gian: 9h30, thứ2, ngày 21 tháng 10 năm 2013

3. Hà Thị Thảo

Tên đề tài: Cực đại và cực tiểu hàm lồi với ràng buộc lồi

Thời gian: 10h30, thứ2, ngày 21 tháng 10 năm 2013

4. Vũ Thị Tâm

Tên đề tài: Khung đều về mặt hình học

Thời gian: 11h30, thứ2, ngày 21 tháng 10 năm 2013

Địa điểm bảo vệ: Phòng 301B, Viện Toán học

 

NHÓM II

1. Nguyễn Thị Trang

Tên đề tài: Về khái niệm chỉ số của phương trình vi phân đại số

Thời gian: 13h30, thứ 3, ngày 22 tháng 10 năm 2013

2. Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Tên đề tài: Tính giải được của phương trình vi phân đại số

Thời gian: 14h30, thứ 3, ngày 22 tháng 10 năm 2013

3. Nguyễn Thị Huyền Thư

Tên đề tài: Ổn định các hệ phương trình vi phân suy biến có trễ

Thời gian: 15h30, thứ 3, ngày 22 tháng 10 năm 2013

4. Nguyễn Thị Lan Anh

Tên đề tài: Tính ổn định hệ phi tuyến rời rạc có trễ biến thiên

Thời gian: 16h30, thứ 3, ngày 22 tháng 10 năm 2013

Địa điểm bảo vệ: Phòng 201, Viện Toán học

NHÓM III

1. Nguyễn Thị Phương

Tên đề tài: Mô hình bài toán rời rạc cho một số hệ sinh thái có yếu tố cạnh tranh và di cư

Thời gian: 8h30, thứ 5, ngày 24 tháng 10 năm 2013

2. Nguyễn Đăng Sơn

Tên đề tài: Mô hình hoá và mô phỏng một số hệ sinh thái có yếu tố cạnh tranh và di cư

Thời gian: 9h30, thứ 5, ngày 24 tháng 10 năm 2013

3. Nguyễn Vân Anh

Tên đề tài: Hiệu suất của thuật toán tham lam đối với các bài toán về tập khống chế

Thời gian: 10h30, thứ 5, ngày 24 tháng 10 năm 2013

4. Nguyễn Hoàng Vân

Tên đề tài: Phương pháp Graham tìm bao lồi của tập hợp hữu hạn điểm trong mặt phẳng

Thời gian: 11h30, thứ 5, ngày 24 tháng 10 năm 2013

Địa điểm bảo vệ: Phòng 201, Viện Toán học

LAST_UPDATED2