Môn học

Thời gian

Cán bộ giảng dạy

Địa điểm

Thứ 2

Sáng

Đại số hiện đại

8h

TS Đoàn Trung Cường

301A, A5

Chiều

Giải tích hiện đại

13h30

GS. Đỗ Ngọc Diệp

301A, A5

Thứ 3

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

Giải tích hiện đại

8h

GS. Đỗ Ngọc Diệp

301A, A5

Chiều

Đại số hiện đại

13h30

TS Đoàn Trung Cường

301A, A5

Thứ 5

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 6

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

LAST_UPDATED2