Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

Preprints

 

Môn học

Thời gian

Cán bộ giảng dạy

Địa điểm

Thứ 2

Sáng

Đại số hiện đại

8h

TS Đoàn Trung Cường

301A, A5

Chiều

Giải tích hiện đại

13h30

GS. Đỗ Ngọc Diệp

301A, A5

Thứ 3

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

Giải tích hiện đại

8h

GS. Đỗ Ngọc Diệp

301A, A5

Chiều

Đại số hiện đại

13h30

TS Đoàn Trung Cường

301A, A5

Thứ 5

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 6

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

LAST_UPDATED2