1. Trần Thị Thu Hương

Môn thi: Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc

Thời gian: 14h00 (thứ 5), ngày 6/9/2012.

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

2. Lê Lương Vương

Môn thi: Đại số giao hoán

Thời gian: 14h00 (thứ 4), ngày 12/09/2012

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

3. Thái Thị Kim Chung

Môn thi: Giải tích hàm

Thời gian: 14h00 (thứ 6), ngày 14/09/2012

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học 

LAST_UPDATED2