Nghiên cứu sinh Hà Thị Thu Hiền

Môn thi: Đại số giao hoán tổ hợp (chuyên ngành hẹp)

Thời gian: 13h30, thứ 5 ngày 12/04/2012

Địa điểm: Phòng 301A, Viện Toán học.

Nghiên cứu sinh Phạm Hùng Quý

Môn thi: Đại số giao hoán (chuyên ngành hẹp)

Thời gian: 14h30, thứ 5 ngày 12/04/2012

Địa điểm: Phòng 301A, Viện Toán học.

Nghiên cứu sinh Lê Lương Vương

Môn thi: Đại số giao hoán (chuyên ngành)

Thời gian: 15h30, thứ 5 ngày 12/04/2012

Địa điểm: Phòng 301A, Viện Toán học.

Nghiên cứu sinh Ngô Thị Ngoan

Môn thi: Đại số đồng điều (chuyên ngành)

Thời gian: 9h00, thứ 3 ngày 10/04/2012

Đại điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

LAST_UPDATED2