Đề cương các môn thi tối thiểu của Nghiên cứu sinh: Xem tại đây
 
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ gồm 3 phần:
Phần 1: Các học phần bổ sung.
Phần 2: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan.
Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ.
A.    Các học phần bổ sung
 1. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ: Nghiên cứu sinh cần học bổ sung ít nhất 8 học phần (theo Chương trình Cao học tại Viện) tương đương với khoảng 30 tín chỉ, không kể môn Triết học.
 2. Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ nhưng có chuyên ngành học tiến sĩ không trùng với chuyên ngành thạc sĩ thì cần học bổ sung từ 2 đến 4 học phần của chuyên ngành thạc sĩ tương đương với từ 6 đến 12 tín chỉ tại Viện.
 3. Các học phần bổ sung này phải hoàn thành trong năm đầu tiên và học theo các lớp chuyên đề của Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Viện.
B. Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan
 1. Mỗi nghiên cứu sinh cần hoàn thành 3 học phần, mỗi học phần tương ứng là 3 tín chỉ. Học phần 1, học phần 2 là bắt buộc và được chọn ở đây. Học phần 3 là học phần tự chọn liên quan đến đề tài luận án và do tập thể hướng dẫn quyết định. Các học phần này sẽ được tổ chức đánh giá vào các đợt tháng 3, tháng 8 và tháng 11 hàng năm theo thang điểm 10.
 2. Mỗi nghiên cứu sinh cần hoàn thành 2 chuyên đề tiến sĩ, mỗi chuyên đề có khối lượng 2 tín chỉ. Chuyên đề tiến sĩ  này chủ yếu dựa trên việc tự học và nghiên cứu của nghiên cứu sinh và phải được trình bày, có đánh giá trong Hội nghị nghiên cứu sinh được tổ chức vào tháng 9 hoặc tháng 10 hàng năm. Các chuyên đề này được đánh giá theo các mức: xuất sắc, tốt, đạt, không đạt.
 3. Bài tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án được trình bày trước một Hội đồng chuyên ngành, có đánh giá. Bài tiểu luận tổng quan này được đánh giá theo các mức: xuất sắc, tốt, đạt, không đạt.
C. Nghiên cứu khoa học
 1. Đề tài nghiên cứu khoa học do tập thể hướng dẫn lựa chọn.
 2. Các kết quả nghiên cứu khoa học phải được báo cáo trong các xemina và các hội thảo.
D.  Luận án tiến sĩ
 1. Đề tài luận án tiến sĩ do tập thể hướng dẫn chọn. Chậm nhất sau 1/2 thời gian làm nghiên cứu sinh, tập thể hướng dẫn và nghiên cứu sinh phải xác định rõ tên luận án tiến sĩ để Viện trưởng ra quyết định.
 2. Nội dung luận án phải được đăng hoặc nhận đăng trong ít nhất 02 bài báo trên các tạp chí được liệt kê trong cơ sở dữ liệu MathSciNet của Hội toán học Mỹ, hoặc 01 bài trên tạp chí quốc gia và 01 bài trên tạp chí trong danh sách SCI hoặc SCI-E.
 3. Luận án có khối lượng từ 50 đến 100 trang A4, trong đó trên 60% là trình bày các kết quả nghiên cứu của riêng nghiên cứu sinh.
 4. Luận án bảo vệ trước thời hạn thì phải có ít nhất 01 bài báo được đăng, hoặc được nhận đăng trên các tạp chí trong danh sách SCI hoặc SCI- E
 5. Khuyến khích viết luận án bằng tiếng Anh.
LAST_UPDATED2