Bài viết

STT Họ và tên Chuyên nghành
Cán bộ hướng dẫn

Năm bắt
đầu

Năm kết
thúc
 
1 Kiều Hữu Dũng Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
GS Nguyễn Minh Chương  12/2014  12/2019
2 Võ Thị Trúc Giang Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
PGS Hồ Đăng Phúc 12/2015 12/2020
3 Phạm Thanh Tâm Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS Phùng Hồ Hải (hướng dẫn chính).
GS Joao Dos Santos (hướng dẫn phụ)
 12/2015  12/2018
4 Nguyễn Việt  Phương Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
PGS. Tạ Thị Hoài An  01/2016  01/2022
5 Trần Thị Gia   Lâm Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS Ngô Việt Trung (hướng dẫn chính).
TS Nguyễn Trọng Hòa (hướng dẫn phụ)
11/2016 11/2021
6 Nguyễn Thanh Nga Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
PGS. Hồ Đăng Phúc  11/2016 11/2021
7 Lê Thị Thu  Giang Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
GS. Đinh Nho Hào

 4/2017  4/2022
8 Trương Thị Hiền Đại số và Lý thuyết số
9 46 01 04
TS Trần Nam Trung 5/2018 5/2022
9 Ngô Tấn Phúc Đại số và Lý thuyết số
9 46 01 04
TS Trần Giang Nam 11/2018 11/2022
10 Nguyễn Thị Trà Đại số và Lý thuyết số
9 46 01 04
TS Nguyễn Duy Tân 11/2018 11/2022
11 Nguyễn Thị Lê Toán ứng dụng
9 46 01 12
PGS. Phan Thành An 11/2018 11/2022
12 Phạm Thị Hương

Toán ứng dụng

9 46 01 12

GS  Vũ Ngọc Phát 4/2020 4/2024
13 Hoàng Ngọc Yến Đại số và Lý thuyết số
9 46 01 04
PGS. Hoàng Lê Trường 4/2020 4/2024
14 Nguyễn Thị Ánh Hằng

Đại số và Lý thuyết số,

9 46 01 04

PGS Hoàng Lê Trường 12/2020 12/2024
15 Dư Thị Thu Trang

Toán giải tích

9 46 01 02

TS Hồ Minh Toàn 12/2020 12/2024
16 Võ Quốc Bảo

Đại số và lý thuyết số

9 46 01 02

GS. Phùng Hồ Hải 5/2021 5/2025
17 Phạm Lan Hương

Đại số và lý thuyết số

9 46 01 02

GS. Ngô Đắc Tuấn (hướng dẫn chính)

GS. Phùng Hồ Hải (hướng dẫn phụ)

5/2021 5/2025
18 Hà Đức Thái

Phương trình vi phân và tích phân

9 46 01 03

TS. Hoàng Thế Tuấn

5/2021 5/2025
19 Nguyễn Quốc Tuấn

Toán ứng dụng

9 46 01 12

TS. Bùi Trọng Kiên

5/2021 5/2025
20 Trịnh Duy Bình

Toán ứng dụng

9 46 01 12

TS. Bùi Trọng Kiên

12/2021 12/2025
21 Huỳnh Khanh

Toán ứng dụng
9 46 01 12

TS. Bùi Trọng Kiên

12/2021 12/2025
22 Nguyễn Thị Thu Sương

Toán ứng dụng
9 46 01 12

PGS. Đoàn Thái Sơn
TS. Phạm Quý Mười

12/2021 12/2025
23 Nguyễn Đình Nam

Đại số và lý thuyết số

9 46 01 02

TS. Trần Giang Nam

GS.  Mikhailo DokuChaev

5/2022 5/2026
24 Nguyễn Văn Quyết

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
9 46 01 06

TS. Cấn Văn Hảo

5/2022 5/2026
25 La Văn Thịnh

Phương trình vi phân và tích phân

9 46 01 03
PGS. Hoàng Thế Tuấn 5/2022 5/2026
26 Đỗ Lê Hải Thụy Hình học và tôpô
9 46 01 05

TS. Nguyễn Tất Thắng

TS. Đặng Tuấn Hiệp
5/2022 5/2026
27 Nguyễn Chỉ Dũng Lí thuyết xác suất và thống kê toán học
9 46 01 06

TS. Phạm Việt Hùng

11/2022 11/2026
28 Đỗ Thị Thùy Toán ứng dụng
9 46 01 12

TS. Lê Xuân Thanh
GS.TSKH. Lê Dũng Mưu

11/2022 11/2026
29 Nguyễn Thế Hoàng Hình học và tôpô
9 46 01 05

Đồng hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng
TS. Nguyễn Hồng Đức

5/2023 5/2027
30 Trần Phan Quốc Bảo

Đại số và lý thuyết số

9 46 01 02

Đồng hướng dẫn: GS.TSKH. Phùng Hồ Hải
PGS Joao Dos Santos

6/2023 6/2027
LAST_UPDATED2