Bài viết

1. Đại số hiện đại
Giảng viên: TS Trần Giang Nam
Đối tượng: NCS chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số, Toán ứng dụng và Toán giải tích khóa 2020-2024
Thời gian: 14h00-17h00  thứ Ba (tháng 1-3/2021)
Địa điểm: Phòng 507, nhà A5, Viện Toán học
 
2. Giải tích thực
Giảng viên: TS Hoàng Thế Tuấn
Đối tượng: NCS chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số, Toán ứng dụng và Toán giải tích khóa 2020-2024
Thời gian: 14h00-17h00 thứ Hai (tháng 1-4/2021)
Địa điểm: Phòng 507, nhà A5, Viện Toán học

3. Hàm biến phức
Giảng viên: PGS TS Đoàn Trung Cường
Đối tượng: NCS chuyên ngành Đại số và lý thuyết số khóa 2020-2024
Thời gian: 14h00-17h00 thứ Năm (từ tháng 1-3/2021)
Địa điểm: Phòng 301, nhà A5, Viện Toán học

4. Toán rời rạc
Giảng viên: TS Hà Minh Lam
Đối tượng: NCS chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số  khóa 2020-2024
Thời gian: 14h00-17h00 thứ Năm (tháng 4-6/2021)
Địa điểm: Phòng 507, nhà A6, Viện Toán học

5. Tối ưu tính toán
Giảng viên: TS Lê Hải Yến
Đối tượng: NCS chuyên ngành Toán ứng dụng và Toán giải tích khóa 2020-2024
Thời gian: 09h00-11h30 thứ Tư (tháng 4-6/2021)
Địa điểm: Phòng 304, nhà A5, Viện Toán học

6. Phương trình vi phân
Giảng viên: TS Đỗ Hoàng Sơn
Đối tượng: NCS chuyên ngành Toán ứng dụng và Toán giải tích khóa 2020-2024
Thời gian: 09h00-11h30 thứ Năm (tháng  4-6/2021)
Địa điểm: Phòng 302, nhà A6, Viện Toán học
 
7. Đại số máy tính
Giảng viên: PGS TS Hoàng Lê Trường
Đối tượng: NCS chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số khóa 2020-2024
Thời gian: 09h00-11h30 thứ Năm và thứ Sáu (tháng  5-6/2021)
Địa điểm: Học trực tuyến
 
8. Hình học đại số
Giảng viên: PGS TS Hoàng Lê Trường
Đối tượng: NCS chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số khóa 2020-2024
Thời gian: 09h00-11h30 thứ Năm và thứ Sáu (tháng  8-12/2021)
Địa điểm: Học trực tuyến

9. Bài toán ổn định và ổn định hóa  hệ phương trình vi phân có trễ
Giảng viên: GS TSKH Vũ Ngọc Phát
Đối tượng: NCS chuyên ngành Toán ứng dụng khóa 2020-2024
Thời gian: 09h00-11h30 thứ Năm và thứ Sáu (tháng  8-12/2021)
Địa điểm: Phòng 508 nhà a6, Viện Toán học
LAST_UPDATED2