Bài viết

1. Đại số hiện đại
Giảng viên: TS Trần Giang Nam
Đối tượng: NCS chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số, Toán ứng dụng và Phương trình vi phân  khóa 2021-2025
Thời gian: 14h00-16h30 thứ Ba và thứ Năm
Địa điểm: Phòng 608, nhà A6, Viện Toán học

2. Giải tích thực
Giảng viên: TS Hoàng Thế Tuấn
Đối tượng: NCS chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số, Toán ứng dụng và Phương trình vi phân  khóa 2021-2025
Thời gian: 14h00-17h00 thứ Hai
Địa điểm: Phòng 608, nhà A6, Viện Toán học

3. Toán rời rạc
Giảng viên: TS Hà Minh Lam
Đối tượng: NCS chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số  khóa 2021-2025
Thời gian: 14h00-17h00 thứ Tư, 09h00-11h00 thứ Sáu
Địa điểm: Phòng 608, nhà A6, Viện Toán học

4. Tối ưu tính toán
Giảng viên: TS Lê Hải Yến
Đối tượng: NCS chuyên ngành Toán ứng dụng và Phương trình vi phân khóa 2021-2025
Thời gian:
Địa điểm: Phòng 608, nhà A6, Viện Toán học

5. Phương trình vi phân
Giảng viên: TS Đỗ Hoàng Sơn
Đối tượng: NCS chuyên ngành Toán ứng dụng và Phương trình vi phân khóa 2021-2025
Thời gian:
Địa điểm: Phòng 608, nhà A6, Viện Toán học

6. Hàm biến phức
Giảng viên: PGS TSKH Tạ Thị Hoài An
Đối tượng: NCS chuyên ngành Đại số và lý thuyết số khóa 2021-2025
Thời gian:
Địa điểm: Phòng 608, nhà A6, Viện Toán học
LAST_UPDATED2