1. Trần Thị Hoàng Anh
Khóa: 2021-2023
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có): Học bổng thạc sĩ năm 1 của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:
 
2. Văn Bá Công
Khóa: 2021-2023
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có): Học bổng thạc sĩ năm 1 của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:
 
3. Lê Linh Đan
Khóa: 2021-2023
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có): Học bổng thạc sĩ năm 1 của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:
 
4. Nguyễn Thị Dung
Khóa: 2021-2023
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có):
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:
 
5. Đinh Quang Dũng
Khóa: 2021-2023
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có): Học bổng thạc sĩ năm 1 của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:
 
6. Dương Xuân Hiệp
Khóa: 2021-2023
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có):
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:
 
7. Đinh Hồng Quang
Khóa: 2021-2023
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có):
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:
 
8. Nguyễn Hương Quỳnh
Khóa: 2021-2023
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có): Học bổng thạc sĩ năm 1 của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:
 
9. Phạm Vũ Bảo Sơn
Khóa: 2021-2023
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có): Học bổng thạc sĩ năm 1 của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:
 
10. Đỗ Minh Thắng
Khóa: 2021-2023
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có): Học bổng thạc sĩ năm 1 của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:
 
11. Phạm Thu Thúy
Khóa: 2021-2023
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có):
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:
 
12. Đào Thị Trang
Khóa: 2021-2023
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có):
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:
 
13. Nguyễn Văn Tú
Khóa: 2021-2023
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có):
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:
LAST_UPDATED2