1. Học máy
Giảng viên: TS Trần Nam Trung
Đối tượng: Thạc sĩ Toán ứng dụng,
khóa 2020-2021
Thời gian: 09h00-11h00 thứ Hai và thứ Sáu
Địa điểm: Trực tuyến

 
2. Đại số tuyến tính tính toán
Giảng viên: GS TSKH Đinh Nho Hào
Đối tượng: Thạc sĩ Toán ứng dụng, khóa 2021-2022
Thời gian: 14h00-16h00 thứ Ba và thứ Năm
Địa điểm: Trực tuyến 
 
3. Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
Giảng viên: TS Cấn Văn Hảo
Đối tượng: Thạc sĩ Đại số và Lý thuyết số, khóa 2020-2021
Thời gian: 09h00-11h30 thứ Hai và thứ Tư
Địa điểm: Trực tuyến

 
4. Vận trù học
Giảng viên: TS Lê Xuân Thanh
Đối tượng: Thạc sĩ Toán ứng dụng,
khóa 2020-2021
Thời gian: 09h00-11h00 thứ Ba và thứ Năm
Địa điểm: Trực tuyến

 
5. Phương pháp số và đồng bộ số liệu
Giảng viên: TS Đào Quang Khải
Đối tượng: Thạc sĩ Toán ứng dụng, khóa 2020-2021
Thời gian: 09h00-11h00 thứ Tư và 14h00-16h00 thứ Sáu
Địa điểm: Trực tuyến
 
6. Tài chính định lượng
Giảng viên: TS Phạm Việt Hùng
Đối tượng: Thạc sĩ Toán ứng dụng, khóa 2020-2021
Thời gian: 14h00-16h30 thứ Hai và thứ Tư
Địa điểm: Trực tuyến
  
7. Thuật toán
Giảng viên: PGS TSKH Phan Thị Hà Dương
Đối tượng: Thạc sĩ Toán ứng dụng, khóa 2021-2022
Thời gian: 09h00-11h30 thứ Sáu
Địa điểm: Trực tuyến
  
8. Lập trình
Giảng viên: TS Trần Nam Trung
Đối tượng: Thạc sĩ Toán ứng dụng, khóa 2021-2022
Thời gian: 09h00-11h00 thứ Ba và 14h00-16h30 thứ Sáu
Địa điểm: Trực tuyến
LAST_UPDATED2