Bài viết

  • Đề tài: Lý thuyết biểu diễn của siêu đại số Lie gl(m/n)
  • Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
  • Mã số: 9 46 01 04
  • Tập thể hướng dẫn: GS TSKH Phùng Hồ Hải, Viện Toán học
  • Ngày bảo vệ: 30/6/2021
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành


Công trình công bố
:

  • N.L.T. Binh, N.T.P. Dung and P.H. Hai, Jacobi-Trudi type for-mula for character of irreducible representations of gl(m|1), Acta Math. Vietnam. 44 (2019), no. 3, 603–615.
  • N.L.T. Binh, Jacobi-Trudi type formula for a class of irreducible representations of gl(m|n), Journal of Algebra and its Appli-cations. DOI 10.1142/S0219498822500153.
  • N.L.T. Binh, Reduction formula for the Weyl character formula of finite-dimensional irreducible representations of gl(m).
LAST_UPDATED2