Bài viết

  • Đề tài: Một số vấn đề trong lý thuyết đa thế vị
  • Chuyên ngành: Toán giải tích
  • Tập thể hướng dẫn: GS.TSKH. Phạm Hoàng Hiệp, GS.TSKH. Đinh Tiến Cường
  • Ngày bảo vệ: 08/12/2021
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 4 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:

  1. 1. Do Thai Duong, A comparison Theorem for Subharmonic Functions, Result in Mathematics, 74 (2019), No. 176, 13 pages. (SCI-E).
  2. Do Hoang Son, Do Thai Duong and Pham Hoang Hiep, Complex Monge-Ampere Equation in Strictly Pseudoconvex Domains, Acta Mathematica Vietnamica, 45 (2020), 93-101. (VAST1).
  3. Do Hoang Son and Do Thai Duong, Some remarks on the Cegrell class F, Annales Polonici Mathematici, 125 (2020), 13-24. (SCI-E).
LAST_UPDATED2