Bài viết


Nguyễn Thị Vân Anh Trần Thị Hoàng Anh Trần Mạnh Cường
Đinh Quang Dũng Lê Thúy Diệu Trương Thị Hải Duyên
Lê Linh Đan Phan Trung Kiên Lê Gia Linh
Nguyễn Thị Mai Nguyễn Trung Nghĩa Đinh Hồng Quang
Đỗ Minh Thắng Phạm Thu Thúy

Nguyễn Thị Vân Anh
Cơ quan:
Sinh viên:
Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH. Đinh Nho Hào
Tên báo cáo khoa học:  Phân tích giá trị kỳ dị

Trần Thị Hoàng Anh

Cơ quan: Đại học Vinh
Sinh viên: Năm 4
Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Trung Cường
Tên báo cáo khoa học: Cơ sở Grobner rút gọn

Trần Mạnh Cường
Cơ quan: Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Sinh viên:
Cán bộ hướng dẫn: TS. Hồ Minh Toàn
Tên báo cáo khoa học: Jensen-Shanon divergence and some related issues

Lê Thúy Diệu
Cơ quan: Đại học Sư phạm Hà Nội 
Sinh viên:
Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH. Nguyễn Đình Công
Tên báo cáo khoa học: Assignment of spectrum for linear time-invariant control systems

Đinh Quang Dũng
Cơ quan: Đại học Sư phạm Hà Nội 
Sinh viên:
Cán bộ hướng dẫn: Phòng Cơ sở toán học của Tin học
Tên báo cáo khoa học: Ma trận Laplace và bước đi ngẫu nhiên trên đồ thị

Trương Thị Hải Duyên
Cơ quan: Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Sinh viên:
Cán bộ hướng dẫn: TS. Trần Giang Nam
Tên báo cáo khoa học: Generating sets for ideals in ultragraph leavit path algebras

Lê Linh Đan
Cơ quan: Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Sinh viên:
Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Tất Thắng
Tên báo cáo khoa học: Zeta functions and singular learning theory

Phan Trung Kiên
Cơ quan: Đại học Bách khoa Hà Nội
Sinh viên:
Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Thạch
Tên báo cáo khoa học: Một mô hình toán học cho mô hình lan truyền dịch bệnh toàn cầu

Lê Gia Linh
Cơ quan: Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Sinh viên:
Cán bộ hướng dẫn: TS. Hoàng Thế Tuấn
Tên báo cáo khoa học: Phương pháp thứ hai của Lyapunov

Nguyễn Thị Mai
Cơ quan: Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Sinh viên:
Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Tất Thắng
Tên báo cáo khoa học: Zeta functions and singular learning theory

Phan Ngọc Minh
Cơ quan: Đại học Thăng Long Hà Nội
Sinh viên:
Cán bộ hướng dẫn: PGS.TSKH. Đoàn Thái Sơn
Tên báo cáo khoa học: Gradient descent ngẫu nhiên cho bài toán tối ưu lồi

Nguyễn Trung Nghĩa
Cơ quan: Đại học Thăng Long Hà Nội
Sinh viên:
Cán bộ hướng dẫn: PGS.TSKH. Đoàn Thái Sơn
Tên báo cáo khoa học: Gradient descent ngẫu nhiên cho bài toán tối ưu lồi

Đinh Hồng Quang
Cơ quan: Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Sinh viên:
Cán bộ hướng dẫn: TS. Hoàng Thế Tuấn
Tên báo cáo khoa học: Weak continuity of eigenvalues for regular sturm-liouville problems

Nguyễn Hương Quỳnh
Cơ quan: Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
Sinh viên:
Cán bộ hướng dẫn: PGS.TSKH. Đoàn Thái Sơn
Tên báo cáo khoa học: Hệ động lực đường tròn

Đỗ Minh Thắng
Cơ quan: Đại học Sư phạm Hà Nội 
Sinh viên:
Cán bộ hướng dẫn: TS. Phạm Việt Hùng
Tên báo cáo khoa học: Giải tích Malliavin và ứng dụng trong ước lượng phân phối xác suất

Phạm Thu Thúy
Cơ quan: Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Sinh viên:
Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Tất Thắng
Tên báo cáo khoa học: Resolution of singularities and its application in machine learning
LAST_UPDATED2