Announcement

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Lương Thái Bình

Tên đề tài:  Lý thuyết biểu diễn của siêu đại số Lie gl(m/n)  

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 9 46 01 04

Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 30/6/2021

Địa điểm: Hội trường 301 - Viện Toán học

Thành phần tham dự trực tuyến: Nghiên cứu sinh Nguyễn Lương Thái Bình

 

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm Google meet tại đường dẫn:

https://meet.google.com/qzg-fixa-ozn?pli=1&authuser=1

Mọi hỗ trợ kỹ thuật kết nối và sử dụng phần mềm Google meet, xin vui lòng liên hệ cán bộ hỗ trợ kỹ thuật: Trần Văn Thành (0914858575)


Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dựLAST_UPDATED2