Bài viết

  • Đề tài: Một số bài toán điều khiển được vững của hệ động lực mô tả bởi phương trình vi phân có trễ
  • Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân
  • Tập thể hướng dẫn: GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn và PGS.TS. Đỗ Đức Thuận
  • Ngày bảo vệ: 04/02/2021
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 4 phiếu xếp loại luận án xuất sắc

Công trình công bố:

  • Son, Nguyen Khoa; Thuan, Do Duc; Hong, Nguyen Thi Radius of approximate controllability of linear retarded systems under structured perturbations, Systems & Control Letters, 84 (2015), 13–20. (SCI_E).
  • Thuan, Do Duc; Hong, Nguyen Thi Controllability radii of linear neutral systems under structured perturbations, International Journal of Control,  91 (2018), no. 1, 145–155. (SCI-E)
  • Son, Nguyen Khoa; Hong, Nguyen Thi On structured distance to uncontrollability of general linear retarded systems, Acta Mathematica Vietnamica, 45 (2020), no. 2, 411–433. (Scopus)
LAST_UPDATED2