Bài viết

  • Đề tài: Ổn định hữu hạn thời gian cho hệ phương trình vi phân suy biến có trễ
  • Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân
  • Tập thể hướng dẫn: GS.TSKH. Vũ Ngọc Phát
  • Ngày bảo vệ: 03/02/2021
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 3 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  • Phat, V. N.; Muoi, N. H.; Bulatov, M. V. Robust finite-time stability of linear differential-algebraic delay equations, Linear Algebra and its Applications  487 (2015), 146–157. (SCI-E)
  • Muoi, N. H.; Rajchakit, G.; Phat, V. N. LMI approach to finite-time stability and tabilization of singular linear discrete delay systems, Acta Applicandae Mathematicae,  146 (2016), 81–93. (SCI-E)
  • Muoi, Nguyen H.; Phat, Vu N.; Niamsup, Piyapong Criteria for robust finite-time stabilisation of linear singular systems with interval time-varying delay, IET Control Theory & Applications,  11 (2017), no. 12, 1968–1975.  (SCI-E)
  • Muoi, Nguyen H. Finite-time stability of nonlinear singular switched discrete-time systems with time-varying delay, Communications on Applied Nonlinear Analysis, 26 (2019), no. 2, 78–90. (Scopus)
LAST_UPDATED2