Announcement

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho nghiên cứu sinh:
Phong Thị Thu Huyền

Đề tài: Tìm xấp xỉ và chính xác đường đi ngắn nhất trong không gian thấp chiều (Tiếng Anh: Finding approximate and exact shortest paths in low dimensions)

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 9 46 01 12

Thời gian: 14h00, thứ Ba, ngày 13/4/2021

Địa điểm: Phòng 201- Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dựLAST_UPDATED2