Bài viết

STT Họ và tên Chuyên nghành
Cán bộ hướng dẫn

Năm bắt
đầu

Năm kết
thúc
1 Hoàng Phi Dũng Hình học Tô pô
9 46 01 05
PGS Hà Huy Vui  12/2014  12/2019
2 Kiều Hữu Dũng Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
GS Nguyễn Minh Chương  12/2014  12/2019
3 Võ Thị Trúc Giang Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
PGS Hồ Đăng Phúc 12/2015 12/2020
4 Phạm Thanh Tâm Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS Phùng Hồ Hải (hướng dẫn chính).
GS Joao Dos Santos (hướng dẫn phụ)
 12/2015  12/2018
5 Nguyễn Việt  Phương Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
PGS. Tạ Thị Hoài An  01/2016  01/2022
6 Phan Thanh Hồng Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
TS Lưu Hoàng Đức  7/2016  7/2021
7 Trần Thị Gia   Lâm Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS Ngô Việt Trung (hướng dẫn chính).
TS Nguyễn Trọng Hòa (hướng dẫn phụ)
11/2016 11/2021
8 Nguyễn Thanh Nga Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
PGS. Hồ Đăng Phúc  11/2016 11/2021
9 Lê Viết Cường Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
PGS. Đoàn Thái Sơn  11/2016  11/2021
10 Lê Thị Thu  Giang Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
GS. Đinh Nho Hào

 4/2017  4/2022
11 Phong Thị Thu Huyền Toán ứng dụng
9 46 01 12
PGS Phan Thành An 01/2016 01/2019
12 Đỗ Thái Dương Toán Giải tích GS Phạm Hoàng Hiệp (hướng dẫn chính).
GS Đinh Tiến Cường, Đại học Quốc gia Singapo, (hướng dẫn phụ)
4/2017 4/2021
13 Trương Thị Hiền Đại số và Lý thuyết số
9 46 01 04
TS Trần Nam Trung 5/2018 5/2022
14 Ngô Tấn Phúc Đại số và Lý thuyết số
9 46 01 04
TS Trần Giang Nam 11/2018 11/2022
15 Nguyễn Thị Trà Đại số và Lý thuyết số
9 46 01 04
TS Nguyễn Duy Tân 11/2018 11/2022
16 Nguyễn Thị Lê Toán ứng dụng
9 46 01 12
PGS. Phan Thành An 11/2018 11/2022
17 Phạm Thị Hương

Toán ứng dụng

9 46 01 12

GS  Vũ Ngọc Phát 4/2020 4/2024
18 Hoàng Ngọc Yến Đại số và Lý thuyết số
9 46 01 04
PGS. Hoàng Lê Trường 4/2020 4/2024
19 Nguyễn Thị Ánh Hằng

Đại số và Lý thuyết số,

9 46 01 04

PGS Hoàng Lê Trường 12/2020 12/2024
20 Dư Thị Thu Trang

Toán giải tích

9 46 01 02

TS Hồ Minh Toàn 12/2020 12/2024
21 Võ Quốc Bảo

Đại số và Lý thuyết số

9 46 01 02

GS. Phùng Hồ Hải 5/2021 5/2025
22 Phạm Lan Hương

Đại số và Lý thuyết số

9 46 01 02

GS. Ngô Đắc Tuấn (hướng dẫn chính)

GS. Phùng Hồ Hải (hướng dẫn phụ)

5/2021 5/2025
23 Hà Đức Thái

Phương trình vi phân và tích phân

9 46 01 03

TS. Hoàng Thế Tuấn

5/2021 5/2025
24 Nguyễn Quốc Tuấn

Toán ứng dụng

9 46 01 12

TS. Bùi Trọng Kiên

5/2021 5/2025
25 Trịnh Duy Bình

Toán ứng dụng

9 46 01 12

TS. Bùi Trọng Kiên

12/2021 12/2025
26 Huỳnh Khanh

Toán ứng dụng
9 46 01 12

TS. Bùi Trọng Kiên

12/2021 12/2025
27 Nguyễn Thị Thu Sương

Toán ứng dụng
9 46 01 12

PGS. Đoàn Thái Sơn
TS. Phạm Quý Mười

12/2021 12/2025

 

 

LAST_UPDATED2