Announcement

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng

Tên đề tài: Một số bài toán điều khiển được vững của hệ động lực được mô tả bởi phương trình vi phân có trễ.

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 9 46 01 03

Thời gian: 15h00, thứ Năm, ngày 04/2/2021

Địa điểm: Hội trường 301 - Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dựLAST_UPDATED2