Announcement

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Huyền Mười

Tên đề tài: Ổn định hữu hạn thời gian cho hệ phương trình vi phân suy biến có trể

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 9 46 01 03

Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 03/2/2021

Địa điểm: Hội trường 301 - Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dựLAST_UPDATED2