STT  Họ và tên  Giảng viên hướng dẫn  Tên đề tài
 1  Bùi Phương Anh TS Nguyễn Tất Thắng On the surjective of the smooth maps into Euclidean spaces and the fundamental theorem of algebra
2 Kiều Thu Hà TS Lê Xuân Thanh Integer programming approaches for solving variants of Sodoku puzzle
3 Nguyễn Thị Hà TS Phạm Việt Hùng Deep linear learning: All local minima is global
4 Phạm Thị Minh Hằng TS. Đỗ Hoàng Sơn Some symmetric inequalities
5 Đặng Minh Hiếu PGS Đoàn Thái Sơn Synchronization of random logistic maps
6 Dương Thị Hoàng Linh TS Lê Xuân Thanh Homogeneous Farkas lemma
7 Nguyễn Thị Thúy Linh TS Nguyễn  Duy Tân Dãy Fibonacci mod m
8 Nguyễn Thị Ngọc TS Nguyễn Tất Thắng Cardiods and self-inversive cubic polynomials
9 Tống Thị Thảo TS Nguyễn Chu Gia Vượng The irrationality of z(3)
10 Lê Minh Thuận PGS Nguyễn  Duy Tân Equation y^d=F(x) over finite fields
11 Nguyễn Thị Thu Trang TS Hà Minh Lam Grober bases and Its application
12 Đinh Ngọc Trâm TS Nguyễn Chu Gia Vượng The factorial function and generalizations
LAST_UPDATED2