STT Họ và tên học viên Cán bộ hướng dẫn Tên khóa luận
1 Nguyễn Thanh Hòa TS Lê Xuân Thanh Storage loading problems with stacking constraints
2 Nguyễn Thị Thu Huyền

GS Nguyễn Việt Hưng

PGS Phan Thị Hà Dương
Thuật giải chính xác cho các bài toán tối ưu nhị phân bậc 2 rỗng
3 Lê Khắc Nhuận PGS Nguyễn Duy Tân Đối đồng điều Galoa và ứng dụng vào bài toán nhúng
4 Vũ Hồng Sơn TS Cấn Văn Hảo Mô hình Ising trên các đồ thị ngẫu nhiên dày
5 Trần Đại Tân

TS Nguyễn Tất Thắng

Thớ  Milnor motivic và kì dị siêu mặt phức
6 Nguyễn Đức Thịnh PGS Đoàn Thái Sơn Phương pháp Gradient cho bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng trong tối ưu bơm ép nước
7 Đỗ Thị Thùy  TS Lê Xuân Thanh Representations of convex polytopes and anapplication in school timetabling
LAST_UPDATED2