Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Toán học và Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBDI) về đào tạo thạc sĩ khoa học và công nghệ các ngành liên quan đến khoa học dữ liệu và học máy giai đoạn 2020 - 2023, Viện Toán học tổ chức biên soạn tài liệu giảng dạy (giáo trình). Các giáo trình này đều được các nhà nghiên cứu toán học, các giảng viên giảng dạy trực tiếp các môn của chương trình biên soạn.

Năm 2020
STT  Môn học  Người biên soạn
1 Lập trình (MAT2019) TS. Trần Nam Trung
2 Thuật toán (MAT2012) PGS. Phan Thị Hà Dương
3 Đại số tuyến tính tính toán (MAT2013) GS. Đinh Nho Hào
4 Tối ưu tính toán (MAT2015) TS. Lê Hải Yến
5 Mô hình toán học (MAT2014) PGS. Đoàn Thái Sơn
6 Xác suất (MAT2018) TS. Phạm Việt Hùng
7 Thống kê (MAT2016) PGS. Hồ Đăng Phúc
8 Toán rời rạc (MAT2007) TS. Nguyễn Hoạch Thạch
9 Quy hoạch nguyên (MAT3055) TS. Lê Xuân Thanh

LAST_UPDATED2