Bài viết

  • Đề tài: Tính ổn định của hệ động lực tuyến tính suy biến có trễ
  • Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Vũ Ngọc Phát
  • Ngày bảo vệ: 29/1/2018
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 4 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. V. N. Phat, N. H. Sau, On exponential stability of linear singular positivedelayed systems, Applied Mathematics Letters,38(2014), 67-72 (SCI).
  2. N. H. Sau, P. Niamsup, V. N. Phat, Positivity and stability analysis forlinear implicit difference delay equations, Linear Algebra and its Applications, 510(2016), 25-41 (SCI).
LAST_UPDATED2