Bài viết

  • Đề tài: Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng
  • Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Phùng Hồ Hải
  • Ngày bảo vệ: 11/6/2018
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 4 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. N.D. Duong, P.H. Hai,Tannakian duality over Dedekind ring andapplications, Mathematische Zeitschrift, 288 (2018), 1103–1142. (SCI-E)
  2. N.D. Duong, P.H. Hai, J.P. dos Santos,On the structure of affineflat group schemes over discrete valuation rings, I, Ann. Scient. Ec.Norm. Super. Pisa Cl. Sci. (5) Vol. XVIII (2018), 1-56. (SCI-E)
  3. N.D. Duong, P.H. Hai, N.H. Hung, On the flatness and projectivityover Hopf subalgebras of Hopf algebras over Dedekind ring, Journal ofAlgebra, 478 (2017), 237-260. (SCI-E)
LAST_UPDATED2