Bài viết

  • Đề tài: Subdifferentials of optimal value functions in parametric convex optimization problems
  • Chuyên ngành: Toán ứng dụng
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Nguyễn Đông Yên
  • Ngày bảo vệ: 30/8/2018
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 5 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. D.T.V. An and N.D. Yen, Differential stability of convex optimiza-tion problems under inclusion constraints, Applicable Analysis 94(2015), 108–128. (SCIE)
  2. D.T.V. An and J.-C. Yao, Further results on differential stability ofconvex optimization problems, Journal of Optimization Theory and Ap-plications1 70(2016), 28–42. (SCI)
  3. D.T.V. An and N.T. Toan, Differential stability of convex discreteoptimal control problems, Acta Mathematica Vietnamica 43(2018), 201–217. (Scopus, ESCI)
  4. D.T.V. An, J.-C. Yao, and N.D. Yen, Differential stability of a classof convex optimal control problems, Applied Mathematics and Optimiza-tion (2017), DOI 10.1007/s00245-017-9475-4. (SCI)
  5. D.T.V. An and N.D. Yen, Subdifferential stability analysis for convex optimization problems via multiplier sets, Vietnam Journal of Mathemat-ics 46(2018), 365–379. (Scopus, ESCI)
LAST_UPDATED2