Bài viết

  • Đề tài: Một số bài toán điều khiển cho hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên
  • Chuyên ngành: Toán ứng dụng
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Vũ Ngọc Phát
  • Ngày bảo vệ: 29/10/2018
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 3 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. S. Adly, Ta T.H. Trang and Vu N. Phat, Guaranteed quadratic cost controlof nonlinear time-varying delay systems via output feedback stabilization,Pa-cific Journal of Optimization,12(3) (2016), pp. 649-667. (SCIE)
  2. Ta T.H. Trang, Vu N. Phat and S. Adly, Robust finite-timeH∞control ofnonlinear time-varying delay systems,Journal of Industrial and ManagementOptimization, 12(1) (2016), pp. 303 - 315. (SCIE)
LAST_UPDATED2