Bài viết

  • Đề tài: Ứng dụng của đa diện Newton vào việc nghiên cứu các bất đẳng thức Łojasiewicz và một số vấn đề của lý thuyết tối ưu
  • Chuyên ngành: Toán Giải tích
  • Cán bộ hướng dẫn: PGS TSKH Hà Huy Vui
  • Ngày bảo vệ: 21/12/2018
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 1 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. V. D. Dang and T. T. Nguyen, Sufficient Conditions for a realPolynomial to be a Sum of Squares of Polynomials. Kodai J.Math., 39(2016), 253 – 275. (SCI-E)
  2. V. D. Dang, H. V. Ha and T. S. Pham, Well-posedness in un-constrained Polynomial Optimization Problems. SIAM J. Optim., 26(3) (2016), 1411 – 1428. (SCI-E)
  3. H. V. Ha and V. D. Dang, On the Global Lojasiewicz inequal-ity for polynomial functions. (34 pp) (accepted for publication inAnnales Polonici Mathematici.)
LAST_UPDATED2