Bài viết

  • Đề tài: Phương pháp của đồ thị trong một số bài toán tổ hợp cộng tính
  • Chuyên ngành: Cơ sở Toán học cho Tin học
  • Cán bộ hướng dẫn: PGS TS Lê Anh Vinh
  • Ngày bảo vệ: 21/6/2019
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 2 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. D. D. Hieu and P. V. Thang, Distinct distances on regular varieties overfinite fields, Journal of Number Theory, 173(2017), 602 - 613. (SCI-E)
  2. D. D. Hieu and L. A. Vinh, On distance sets and product sets in vectorspaces over finite rings, Michigan Mathematical Journal, 62(2013), 779 -792. (SCI-E)
  3. D. D. Hieu and L. A. Vinh, On volume set of boxes in finite spaces, Indi-ana University Mathematics Journal, 65(2016), 2125 – 2136. (SCI-E)
LAST_UPDATED2