Bài viết

  • Đề tài: Bài toán Dirichlet cho phương trình kiểu Monge-Ampère Elliptic không đối xứng
  • Chuyên ngành: Phương trình Vi phân và tích phân
  • Cán bộ hướng dẫn: PGS TS Hà Tiến Ngoạn
  • Ngày bảo vệ: 17/7/2019
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 5 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. H. T. Ngoan, T. T. K. Chung, Elliptic solutions to nonsymmetric Monge-Ampèretype equations I. Thed-concavity and the comparison principle, Acta Math. Vietnam.44 (2) (2019), 469-491,
  2. H. T. Ngoan, T. T. K. Chung, Elliptic solutions to nonsymmetric Monge-Ampèretype equations II. A priori estimates and the Dirichlet problem, Acta Math. Vietnam, (2018). DOI: 10.1007/s40306-018-0270-3
LAST_UPDATED2