Bài viết

  • Đề tài: Some contributions to the theory of generalized polyhedral optimization problems
  • Chuyên ngành: Toán ứng dụng
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Nguyễn Đông Yên
  • Ngày bảo vệ: 25/9/2019
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 7 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. N. N. Luan and N. D. Yen, A representation of generalized convex poly-hedra and applications, Optimization, DOI: 10.1080/02331934.2019.16/-14179.
  2. N. N. Luan, Efficient solutions in generalized linear vector optimization, Applicable Analysis, 98(2019), 1694–1704. (SCI-E)
  3. N. N. Luan, J.-C. Yao, and N. D. Yen, On some generalized polyhe-dral convex constructions, Numerical Functional Analysis and Optimization, 39(2018), 537–570. (SCI-E)
  4. N. N. Luan and J.-C. Yao, Generalized polyhedral convex optimization problems, J. of Global Optimization, DOI: 10.1007/s10898-019-00763-4.
  5. N. N. Luan, Piecewise linear vector optimization problems on locally con-vex Hausdorff topological vector spaces, Acta Mathematica Vietnamica 43(2018), 289–308. (Scopus)
LAST_UPDATED2