Bài viết

  • Đề tài: Dáng điệu tiệm cận của một số bất biến của lũy thừa các Iđêan phủ
  • Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
  • Tập thể hướng dẫn: TS Trần Nam Trung (hướng dẫn chính), GS TS Lê Thị Thanh Nhàn (hướng dẫn phụ)
  • Ngày bảo vệ: 17/12/2019
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 5 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. N. T. Hang and T. N. Trung, The behavior of depth functionsof powers of cover ideals of unimodular hypergraphs, Ark. Math., Vol.55(1) (2017), pp. 89-104. (SCI-E)
  2. N. T. Hang and T. N. Trung,Regularity of powers of coverideals of unimodular hypergraphs, Journal of Algebra, Vol.513(2018), pp.159-176. (SCI-E)
  3. N. T. Hang, Stability of depth functions of cover ideals of balanced hypergraphs, to appear in J. of Algebra and Its Applications (DOI: 10.1142/s0219498820500553)
LAST_UPDATED2