Bài viết

  • Đề tài: Phương pháp giải một số bài toán cân bằng đơn điệu
  • Chuyên ngành: Toán ứng dụng
  • Tập thể hướng dẫn: GS TSKH Lê Dũng Mưu (hướng dẫn chính) và PGS TS Nguyễn Văn Quý (hướng dẫn phụ)
  • Ngày bảo vệ: 8/1/2020
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 0 phiếu xếp loại luận án xuất sắc

Công trình công bố:

  1. Phung M. Duc, Le D. Muu, Nguyen V. Quy: Solution-existence and algorithms with their convergence rate for strongly pseudomonotone equilibrium problems, Pacific Journal of Optimization, Vol 12, No.4833-845(2016). (SCI-E)
  2. Phung M. Duc, Le D. Muu: A splitting algorithm for a class of bilevel equilibrium problem sinvolving nonexpansive mappings, Optimization, Vol 65, 1855-1866 (2016). (SCI-E)
  3. P. M. Duc and L. X. Thanh, Subgradient algorithms for solving equilibrium problems involving the sum of two monotone bifunctions: Application to the Nash-Cournot Model (đã gửi đăng).
LAST_UPDATED2