Bài viết

  • Đề tài: Stability of some constraint systems and optimization problems
  • Chuyên ngành: Toán ứng dụng
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Nguyễn Đông Yên
  • Ngày bảo vệ: 14/1/2020
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 4 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. D. T. K. Huyen and N. D. Yen, Coderivatives and the solution map ofa linear constraint system, SIAM Journal on Optimization, 26(2016), pp. 986–1007. (SCI)
  2. D. T. K. Huyen and J.-C. Yao, Solution stability of a linearly perturbedconstraint system and applications, Set-Valued and Variational Analysis, 27(2019), pp. 169–189. (SCIE)
  3. D. T. K. Huyen, J.-C. Yao, and N. D. Yen, Sensitivity analysis ofan optimization problem under total perturbations. Part 1: Lipschitzianstability, Journal of Optimization Theory and Applications,180(2019), pp. 91–116. (SCI)
  4. D. T. K. Huyen, J.-C. Yao, and N. D. Yen, Sensitivity analysis ofan optimization problem under total perturbations. Part 2: Robinsonstability, Journal of Optimization Theory and Applications,180(2019),pp. 117–139. (SCI)
LAST_UPDATED2