Bài viết

 • Đề tài: Some parametric optimization problems in mathematical economics
 • Chuyên ngành: Toán ứng dụng
 • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Nguyễn Đông Yên
 • Ngày bảo vệ: 22/5/2020
 • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 5 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
 1. Vu Thi Huong, Jen-Chih Yao, Nguyen Dong Yen, On the stability and so-lution sensitivity of a consumer problem, Journal of Optimization Theory and Applications,175(2017), 567–589. (SCI)
 2. Vu Thi Huong, Jen-Chih Yao, Nguyen Dong Yen, Differentiability proper-ties of a parametric consumer problem, Journal of Nonlinear and Convex Analysis,19(2018), 1217–1245. (SCI-E)
 3. Vu Thi Huong, Jen-Chih Yao, Nguyen Dong Yen, Analyzing a maximum principle for finite horizon state constrained problems via parametric ex-amples. Part 1: Unilateral state constraints, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 21(2020), 157–182. (SCI-E)
 4. Vu Thi Huong, Jen-Chih Yao, Nguyen Dong Yen, Analyzing a maximum principle for finite horizon state constrained problems via para-metric examples. Part 2: Bilateral state constraints, preprint, 2019. (https://arxiv.org/abs/1901.09718; submitted)
 5. Vu Thi Huong, Solution existence theorems for finite horizon optimal eco-nomic growth problems, preprint, 2019. (https://arxiv.org/abs/2001.03298; submitted)
 6. Vu Thi Huong, Jen-Chih Yao, Nguyen Dong Yen, Optimal processes in aparametric optimal economic growth model, Taiwanese Journal of Math-ematics, https://doi.org/10.11650/tjm/200203 (2020). (SCI)
LAST_UPDATED2