Bài viết

  • Đề tài: Một số bất biến của Môđun liên kết với hệ tham số hầu P-chuẩn tắc
  • Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
  • Cán bộ hướng dẫn: PGS TS Đoàn Trung Cường (hướng dẫn chính), GS TS Lê Thị Thanh Nhàn (hướng dẫn phụ)
  • Ngày bảo vệ: 24/7/2020
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 0 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. D.T. Cuong and P.H. Nam, Hilbert coefficients and partial Euler Poincaré characteristics of Koszul complexes of d-sequences, J. Algebra. 441 (2015), 125–158. (SCI-E)
  2. D.T. Cuong, P.H. Nam and P.H. Quy, On the length function of saturations of ideal powers, Acta Math. Vietnam. 43 (2018), 275– 288. (Scopus)
  3. D.T. Cuong and P.H. Nam, On a family of cohomological degrees, J. Korean Math. Soc. 57(3) (2020), 669–689. (SCI-E)
LAST_UPDATED2