Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

Announcement

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng

Tên đề tài: Một số bài toán điều khiển được vững của hệ động lực mô tả bởi phương trình vi phân có trễ

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 9 46 01 03.

Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 7/5/2020

Địa điểm: Tầng 5 nhà A6- Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dựLAST_UPDATED2