Bài viết

STT Họ và tên Chuyên nghành
Cán bộ hướng dẫn

Năm bắt
đầu

Năm kết
thúc
1 Nguyễn Lương Thái Bình Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS Phùng Hồ Hải (hướng dẫn chính).
TS Nguyễn Chu Gia Vượng (hướng dẫn phụ)
 6/2013  6/2018
2 Hoàng Phi Dũng Hình học Tô pô
9 46 01 05
PGS Hà Huy Vui  12/2014  12/2019
3 Kiều Hữu Dũng Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
GS Nguyễn Minh Chương  12/2014  12/2019
4 Nguyễn Thị Hồng Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS Nguyễn Khoa Sơn  12/2014  12/2017
5 Võ Thị Trúc Giang Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
PGS Hồ Đăng Phúc 12/2015 12/2020
6 Phạm Thanh Tâm Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS Phùng Hồ Hải (hướng dẫn chính).
GS Joao Dos Santos (hướng dẫn phụ)
 12/2015  12/2018
7 Nguyễn Việt  Phương Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
PGS. Tạ Thị Hoài An  01/2016  01/2022
8 Phan Thanh Hồng Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
TS Lưu Hoàng Đức  7/2016  7/2021
9 Trần Thị Gia   Lâm Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS Ngô Việt Trung (hướng dẫn chính).
TS Nguyễn Trọng Hòa (hướng dẫn phụ)
11/2016 11/2021
10 Nguyễn Thanh Nga Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
PGS. Hồ Đăng Phúc  11/2016 11/2021
11 Lê Viết Cường Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
PGS. Đoàn Thái Sơn  11/2016  11/2021
12 Lê Thị Thu  Giang Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
GS. Đinh Nho Hào

 4/2017  4/2022
13 Phong Thị Thu Huyền Toán ứng dụng
9 46 01 12
PGS Phan Thành An 01/2016 01/2019
14 Nguyễn Huyền  Mười Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS. Vũ Ngọc Phát  01/2016  01/2019
15 Đỗ Thái Dương Toán Giải tích GS Phạm Hoàng Hiệp (hướng dẫn chính).
GS Đinh Tiến Cường, Đại học Quốc gia Singapo, (hướng dẫn phụ)
4/2017 4/2021
16 Trương Thị Hiền Đại số và Lý thuyết số
9 46 01 04
TS Trần Nam Trung 5/2018 5/2022
17 Ngô Tấn Phúc Đại số và Lý thuyết số
9 46 01 04
TS Trần Giang Nam 11/2018 11/2022
18 Nguyễn Thị Trà Đại số và Lý thuyết số
9 46 01 04
TS Nguyễn Duy Tân 11/2018 11/2022
19 Nguyễn Thị Lê Toán ứng dụng
9 46 01 12
PGS. Phan Thành An 11/2018 11/2022
20 Phạm Thị Hương

Toán ứng dụng

9 46 01 12

GS  Vũ Ngọc Phát 4/2020 4/2024
21 Hoàng Ngọc Yến Đại số và Lý thuyết số
9 46 01 04
PGS. Hoàng Lê Trường 4/2020 4/2024
22 Nguyễn Thị Ánh Hằng

Đại số và Lý thuyết số

9 46 01 04

PGS. Hoàng Lê Trường 2020 2024
23 Dư Thị Thu Trang

Toán giải tích

9 46 01 02

TS Hồ Minh Toàn 2020 2024

 

 

LAST_UPDATED2