Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

JGLOBAL_ARTICLES

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Đặng Văn Đoạt

Tên đề tài: Ứng dụng của đa diện Newton vào việc nghiên cứu các bất đẳng thức Łojasiewicz và một số vấn đề của lý thuyết tối ưu

Chuyên ngành: Giải tích

Mã số: 9 46 01 02.

Thời gian: 9h00, thứ Sáu, ngày 21/12/2018

Địa điểm: Phòng 301- Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dựLAST_UPDATED2