TIN TỨC

Những NCS thi tối thiểu đợt thi tháng 8/2012 hạn cuối cùng nộp đơn xin thi tối thiểu cho Trung tâm Đào tạo Sau đại học là ngày 20/07/2012. Những nghiên cứu sinh nào không nộp đúng thời hạn trên sẽ không được thi tối thiểu vào đợt này. Lưu ý tới các nghiên cứu sinh: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan phải được hoàn thành trong 2 năm đầu của chương trình đào tạo (Xem Quy chế đào tạo tiến sĩ Điều 11, phần 2).
LAST_UPDATED2