TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức buổi đánh giá bảo vệ đề cương nghiên cứu cho các thí sinh tham dự kỳ tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 9/2012 của Viện Toán học như sau:

1. Thí sinh: Nguyễn Văn Ninh

Hướng nghiên cứu: Sắp xếp các siêu phẳng và độ phức tạp tô pô bậc cao

Chuyên ngành: Hình học và tô pô

2. Thí sinh: Nguyễn Hữu Sáu
Hướng nghiên cứu: Ổn định hệ phương trình vi phân suy biến có trễ biến thiên.

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

                               Thời gian: Bắt đầu 9h00, thứ 5 ngày 4/10/2012.

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Nhân Tâm Quyền.

Tên đề tài: Convergence Rates for the Tikhonov Regularization Coefficient Identification Problems in Elliptic Equations

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 62 46 01 03

 Thời gian: 9h00, thứ 4, ngày 25/07/2012

Địa điểm: Hội trương 301, Viện Toán học.

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự
LAST_UPDATED2
Những NCS thi tối thiểu đợt thi tháng 8/2012 hạn cuối cùng nộp đơn xin thi tối thiểu cho Trung tâm Đào tạo Sau đại học là ngày 20/07/2012. Những nghiên cứu sinh nào không nộp đúng thời hạn trên sẽ không được thi tối thiểu vào đợt này. Lưu ý tới các nghiên cứu sinh: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan phải được hoàn thành trong 2 năm đầu của chương trình đào tạo (Xem Quy chế đào tạo tiến sĩ Điều 11, phần 2).
LAST_UPDATED2