TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Nhân Tâm Quyền.

Tên đề tài: Convergence Rates for the Tikhonov Regularization Coefficient Identification Problems in Elliptic Equations

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 62 46 01 03

 Thời gian: 9h00, thứ 4, ngày 25/07/2012

Địa điểm: Hội trương 301, Viện Toán học.

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự
LAST_UPDATED2
Những NCS thi tối thiểu đợt thi tháng 8/2012 hạn cuối cùng nộp đơn xin thi tối thiểu cho Trung tâm Đào tạo Sau đại học là ngày 20/07/2012. Những nghiên cứu sinh nào không nộp đúng thời hạn trên sẽ không được thi tối thiểu vào đợt này. Lưu ý tới các nghiên cứu sinh: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan phải được hoàn thành trong 2 năm đầu của chương trình đào tạo (Xem Quy chế đào tạo tiến sĩ Điều 11, phần 2).
LAST_UPDATED2