Tra cứu tài liệu

  1. Cấu trúc không gian trạng thái và tính đạt được của một số hệ động lực rời rạc, Lê Mạnh Hà
  2. Độ trơn, tính giải tích, tính chính quy Gevrey của nghiệm của phương trình nửa tuyến tính Elliptic suy biến, Võ Thị Thu Hiền
  3. Lý thuyết KKM trong nửa dàn Tôpô và ứng dụng, Nguyễn Thế Vinh
  4. Một số vấn đề về phép tính vi phân và tích phân trong giải tích không trơn và lý thuyết tối ưu, Nguyễn Huy Chiêu
  5. Về đối đồng điều địa phương với giá cực đại và tính Catenary của vành Noether địa phương, Trần Nguyên An
  6. Về tập xác định duy nhất cho hàm chỉnh hình nhiều biến, Trần Đình Đức
LAST_UPDATED2